คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางกัลยา ขาวดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา