ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางกัลยา ขาวดี
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอารียาศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางพรทิพย์ สุวรรณเจริญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :