เป้าหมาย / ปรัชญา
เป้าหมาย
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 3. นักเรียนมีทักษะด้านกระบวนการคิด คำนวณ มีความสามารถในใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     ได้เต็มศักยภาพ
 4. ครูมีความรู้ ทักษะ เจตคติ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 5. นักเรียนมีความรัก หวงแหน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
 6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดีที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ปรัชญา
ปรัชญาโรงเรียน
สุวิชาโน   ภวํโหติ
ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ