วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
โรงเรียนอารียาศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวสู่สากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย

พันธกิจ
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
 3. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและสื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัย
 4. พัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 5. ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์