ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..